REGULAMIN OSISWORLD

z dnia 26.05.2021

Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze strony internetowej https://osisworld.eu/, w tym dotyczące nabywania za jej pośrednictwem treści cyfrowych oraz usług elektronicznych świadczonych przez OsisWorld.

 1. DEFINICJE

Dla przejrzystości dokumentu, poniżej zdefiniowane zostały najczęściej pojawiające się w nim pojęcia:

1.1 Klient – Użytkownik będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą, który składa Zamówienie i zawiera Umowę o dostarczanie treści cyfrowych za pośrednictwem Strony internetowej.

1.2 Konsument – osoba fizyczna, która składa Zamówienie i zawiera Umowę o dostarczanie treści cyfrowych w celach, które nie są związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

1.3 Polityka Prywatności – Polityka Prywatności OsisWorld, dostępna pod adresem https://osisworld.eu/prywatnosc/;

1.4 Produkty – treści cyfrowe oferowane w ramach Strony internetowej, które stanowią przedmiot Umowy o dostarczanie treści cyfrowych;

1.5 Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą;

1.6 Regulamin – niniejszy Regulamin Strony internetowej;

1.7 Sprzedawca, Administrator – Osuemhe Ugonoh, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą OSISWORLD OSUEMHE UGONOH z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Rogalińska, nr 23d, lok. 6, 80-809 Gdańsk, posiadająca numer REGON 380652573, NIP 5833312714.

1.8 OsisWorld, Strona internetowa – witryna internetowa dostępna pod adresem https://osisworld.eu/.

1.9 Umowa o dostarczanie treści cyfrowych, Umowa  – umowa o dostarczenie Produktu (treści cyfrowej) zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Strony Internetowej, na podstawie której Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi Produktu, a Klient do zapłacenia Sprzedawcy ceny za Produkt;

1.10 Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony internetowej na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej z Użytkownikiem w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

1.11 Użytkownik – osoba, która odwiedza i przegląda Stronę internetową, w tym Klient;

1.12 Zamówienie – oświadczenie woli zawarcia Umowy o dostarczanie treści cyfrowych ze Sprzedawcą składane przez Klienta na Stronie internetowej.

 1. WYMOGI TECHNICZNE

2.1 Korzystanie z OsisWorld wymaga spełnienia następujących wymogów technicznych:

2.1.1 komputer lub smartfon wyposażony w najnowszą wersję przeglądarki Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox lub Microsoft Edge, z dostępem do Internetu, włączoną obsługą plików cookies oraz JavaScript;

2.1.2 aktywny adres e-mail (w celu złożenia Zamówienia).

 1. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

3.1 Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3.2 Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady:

3.2.1 korzystania ze Strony internetowej przez Użytkowników;

3.2.2 składania Zamówienia przez Klienta, dokonywania płatności przez Klienta, a także inne uprawnienia i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy;

3.2.3 świadczenia przez Sprzedawcę drogą elektroniczną usługi “Kalkulator kalorii”.

3.3 Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawieranej z Klientem oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranej z Użytkownikiem.

3.4 Regulamin jest dostępny dla Użytkowników, w tym Klientów, w każdym czasie bezpłatnie na Stronie Internetowej, w taki sposób że możliwe jest jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

3.5 Użytkowników obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz korzystania ze Strony internetowej w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla Sprzedawcy oraz innych Użytkowników.

3.6 Informacje o Produktach podane na Stronie internetowej nie stanowią oferty, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

3.7 Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem OsisWorld do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

 1. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ i ZAWARCIE UMOWY

4.1 W celu złożenia Zamówienia należy wejść na Stronę internetową i dokonać wyboru Produktów dostępnych w ofercie podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na Stronie internetowej.

4.2 Klient w celu złożenia Zamówienia jest zobowiązany:

4.2.1 zaakceptować Regulamin oraz Politykę Prywatności,

4.2.2 uzupełnić formularz Zamówienia o niezbędne dane zgodnie z informacjami dostępnymi na Stronie internetowej oraz wyświetlanymi Klientowi komunikatami,

4.2.3 potwierdzić Zamówienie poprzez przycisk „Zamawiam i płacę”;

4.3 W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych.

4.4 Składając Zamówienie, Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia Umowy o dostarczanie treści cyfrowych wybranych przez niego Produktów na warunkach wskazanych przez niego w Zamówieniu.

4.5 Do zawarcia Umowy o dostarczanie treści cyfrowych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem dochodzi w momencie otrzymania przez Klienta potwierdzenia złożenia Zamówienia w wiadomości email wysłanej na adres email podany przez Klienta w Zamówieniu.

4.6 Dostęp do zakupionego Produktu udzielony zostanie Klientowi niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym, za pośrednictwem wiadomości email określonej w pkt 4.5. powyżej. Produkt dostępny będzie bezpośrednio w wiadomości email lub za pośrednictwem linka umożliwiającego pobranie zakupionego Produktu.

 1. KALKULATOR KALORII

5.1 Administrator udostępnia na Stronie internetowej bezpłatną Usługę ‘Kalkulatora kalorii” umożliwiającą Użytkownikowi przesłanie do Administratora za pośrednictwem formularza określonych informacji, takich jak waga, wzrost, wiek, w celu wyliczenia na ich podstawie dziennego zapotrzebowania kalorycznego Użytkownika.

5.2 Skorzystanie z Kalkulatora kalorii nie wymaga podania danych teleadresowych Użytkownika. Wyliczenia określone w pkt 5.1. dokonywane i wyświetlane są automatycznie po ich przesłaniu do Administratora.

5.3 Usługa ma charakter dobrowolny, jednorazowy i umowa o jej świadczenie jest zawierana z chwilą rozpoczęcia wypełniania formularza przez Użytkownika, a zakończeniu ulega z chwilą wyświetlenia Użytkownikowi wyliczenia, o którym mowa w pkt 5.1.

 1. PŁATNOŚĆ

6.1 Sklep oferuje następujące metody płatności z tytułu Umowy o dostarczenie treści cyfrowych:

 • płatność elektroniczna za pośrednictwem PayU.

6.2 Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

6.3 Sprzedawca wystawia fakturę VAT na żądanie Klienta będącego Przedsiębiorcą w terminie 14 dni od otrzymania od Klienta pełnych danych do faktury na adres: osiugonoh@osisworld.eu.

6.4 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłową obsługę płatności przez operatorów płatności.

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

7.1 Termin na odstąpienie od Umowy wynosi 14 dni od jej zawarcia. W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na rozpoczęcie spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę, o której mowa w art. 38 pkt. 13 ustawy o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia nie przysługuje, z zastrzeżeniem postanowień par. 9 (rękojmia) oraz par. 10 (gwarancja).

7.2 Rozpoczęcie świadczenia treści cyfrowej (Produktu) następuje z momentem uzyskania przez Klienta dostępu do Produktu (przesłania Klientowi wiadomości email z Produktem lub  linkiem, za pośrednictwem którego możliwe jest pobranie zakupionego Produktu).

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

8.1 Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów przez Sprzedawcę określa Polityka Prywatności dostępna pod adresem https://osisworld.eu/prywatnosc/. .

8.2 Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu.

 1. REKLAMACJE

9.1 Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Konsumentowi Produktu bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Jeżeli Produkt ma wadę Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, lub żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady.

9.2 Odpowiedzialność względem Klienta niebędącego Konsumentem z tytułu rękojmi za Produkt zostaje wyłączona.

9.3 Konsument ma prawo złożyć reklamację:

9.4 Reklamacja Klienta powinna obejmować:

9.4.1 informacje dotyczące Produktu, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;

9.4.2 określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady (wymiana Produktu na nowy, naprawa Produktu, obniżenie ceny, odstąpienie od Umowy o dostarczanie treści cyfrowych – o ile wada jest istotna);

9.4.3 podanie danych kontaktowych Klienta składającego reklamację.

9.5 Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Produktów i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.6 Klient może powiadomić Sprzedającego o wszelkich nieprawidłowościach w funkcjonowaniu OsisWorld za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: osiugonoh@osisworld.eu .

9.7 Reklamacja dotycząca nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem OsisWorld powinna obejmować: rodzaj oraz datę wystąpienia nieprawidłowości.

9.8 Sprzedający zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY

10.1 W zakresie Umów o dostarczanie treści cyfrowych oraz umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych między Sprzedawcą a Klientami niebędącymi Konsumentami, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta niebędącego Konsumentem.

10.2 Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia uzyskania dostępu do Produktu.

 1. SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UMÓW Z KONSUMENTAMI

11.1 W wypadku, gdy Klient będący konsumentem składa reklamację co do jakości Produktów lub Usług oferowanych przez Sprzedawca, a Sprzedawca nie uzna roszczenia, Klient może wówczas skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

11.2 Do pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń należą m.in.:

1) postępowanie przed stałym polubownym sądem konsumenckim działającym przy Inspekcji Handlowej;

2) wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej;

3) interwencja powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);

4) rozstrzyganie sporów on-line, za pomocą środków  komunikacji elektronicznej (ang. Online Dispute Resolution) przez podmioty ODR. Również Komisja Europejska udostępnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11.3 Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

11.4 Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące praw konsumenta stosuje się odpowiednio do osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i zawierających umowę bezpośrednio niezwiązaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

11.5 Sprzedawca zastrzega, że nie jest dopuszczalne, aby Klient w ramach jednej umowy występował jako osoba fizyczna, dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową oraz jako osoba fizyczna, dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową korzystająca tym samym z uprawnień konsumenta. Możliwe jest jedynie dokonanie osobnych zakupów o charakterze zawodowym oraz nieposiadających tego charakteru.

 1. ZMIANY REGULAMINU

12.1 Sprzedawca może zmienić Regulamin w przypadku:

12.1.1 zmiany przepisów prawa, która wymusza aktualizację treści Regulaminu;

12.1.2 zmiany funkcjonalności Strony internetowej lub zasad działania Strony internetowej, która wpływa na treść Regulaminu.

12.2 Sprzedawca informuje Klientów o zmianach Regulaminu minimum 14 dni roboczych przed wejściem w życie zmian na Stronie internetowej.

 1. KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

13.1 Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest:

13.1.1 za pomocą poczty elektronicznej: osiugonoh@osisworld.eu.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

14.1 Umowy o dostarczanie treści cyfrowych oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną są zawierane poprzez Stronę internetową w języku polskim.

14.2 Regulamin podlega przepisom prawa polskiego.

14.3 Wszelkie spory z Konsumentami powstałe na tle stosowania, wykonywania lub interpretowania Regulaminu rozstrzygać będą właściwe sądy powszechne Rzeczypospolitej Polskiej.

14.4 Wszelkie spory z Klientami, którzy nie są Konsumentami powstałe na tle stosowania, wykonywania lub interpretowania Regulaminu rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.